Základní informace k individuálním zahraničním pobytům - volareza-dovolena

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Základní informace k individuálním zahraničním pobytům

POBYTY V ZAHRANIČÍ > Individuální zahraniční pobyty

Individuální zahraniční pobyty v zařízeních cizích armád (IZP) jsou zajišťovány v souladu se zákonem č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání a jsou určeny pouze pro níže uvedené osoby (oprávněné osoby):


a) voják z povolání s rodinou,
b) občanský zaměstnanec MO a ozbrojených sil s rodinou
.


Za rodinu vojáka z povolání nebo občanského zaměstnance MO a ozbrojených sil se považují, žijí-li s ním ve společné domácnosti, jeho manželka (manžel) nebo družka (druh) a nezaopatřené děti, a to vlastní děti, osvojené děti nebo děti svěřené do pěstounské péče nebo výchovy. Za nezaopatřené dítě se považuje dítě vymezené v ustanovení § 11 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů. K družce se jako k osobě podle věty první přihlíží, jen žije-li s oprávněnou osobou ve společné domácnosti  nepřetržitě alespoň 3 měsíce a je-li přihlášena na stejné adrese k trvalému pobytu.

IZP se zajišťují ve vybraných vojenských rekreačních zařízeních v rámci spolupráce zemí sdružených v organizaci CLIMS (Styčný výbor mezinárodních vojenských sociálních organizací), nebo na základě bilaterální spolupráce s ostatními zahraničními armádami. IZP lze zajistit v Rakousku (vojenská výcviková zařízení rakouské armády Felbertal a Iselsberg, smluvní rekreační zařízení rakouské armády Bad Ischl, rekreační zařízení německé armády Bruck), ve Francii (vojenské hotely Voltaire a Descartes v Paříži, rekreační zařízení francouzské armády Roches Rouges na Azurovém pobřeží nebo zařízení La Marana na Korsice), v Itálii (vojenská rekreační zařízení Vallecrosia - San Remo, Muggia - Terst, Milano Maritima - Rimini, Furbara /40 km od Říma/, Loreto /15 km od Ancony/), v Maďarsku (vojenský hotel Hadik v Budapešti, vojenské rekreační zařízení u Balatonu), v Německu (vojenské rekreační zařízení Haus am Werlsee na východním okraji Berlína), ve Španělsku (vojenský hotel v Barceloně), v Portugalsku (vojenské sociální zařízení Oeiras - Lisabon), atd. Veškeré informace o možnostech IZP rádi poskytneme na dispečinku zahraničních rekreací. Více též na oficiálních webových stránkách organizace CLIMS.

Dopravu a cestovní pojištění si každý účastník IZP zajišťuje samostatně. Průvodcovské služby a služby delegáta v místě pobytu se nezajišťují. VLRZ je pouze zprostředkovatelem pobytu. Úhrada pobytu se provádí vždy v místě pobytu zahraničnímu partnerovi VLRZ. Vystavení faktury z VLRZ není možné, čímž je vyloučena možnost čerpání příspěvku z FKSP.

Zrušení zajištěného IZP

Zrušení zajištěného IZP je možné pouze písemnou formou doručením originálu dopisu na VLRZ. Upozorňujeme, že od roku 2010 platí v rámci organizace CLIMS při zrušení (nenastoupení) IZP ze strany žadatele (klienta), jeho povinnost uhradit odstupné (stornopoplatek). Výše odstupného (stornopoplatku) je závislá na termínu zrušení pobytu:

   a) při zrušení pobytu do 30 dnů před jeho nástupem: bez poplatku,
   b) při zrušení pobytu ve lhůtě 29 až 1 den před nástupem: 30 % ceny pobytu,
   c) při zrušení pobytu v den nástupu nebo při nenastoupení pobytu: 100 % ceny pobytu.

Odstupné (stornopoplatek) se nehradí v případě, kdy důvodem zrušení (nenastoupení) IZP je smrt žadatele, jeho manžela (manželky), dítěte nebo rodiče, onemocnění žadatele, jeho manžela (manželky) nebo dítěte, nebo závažný důvod služebního charakteru, za který se považuje především účast na zahraniční misi nebo přemístění do jiné posádky. Důvody musí být žadatelem řádně doloženy.


Upozorňujeme, že se IZP realizuje podle podmínek platných u dané vojenské sociální organizace. Může být tedy například specifikováno, že některá zařízení jsou určena jen pro vojáky a jejich rodiny, nebo že pobyt může uskutečnit pouze rodina žadatele a nikoli např. kolegové z práce byť by podle zásad platných v ČR byli považováni za oprávněné osoby. 


Zajištění IZP

Zájemce o IZP z okruhu oprávněných osob zašle na ředitelství VLRZ vyplněný a velitelem (náčelníkem, ředitelem) potvrzený formulář „Žádost o zprostředkování IZP“. Formulář je vpisovatelné pdf, před jeho vyplňováním si ho nejprve uložte v počítači. Přijímají se jen řádně vyplněné a potvrzené žádosti doručené na VLRZ v originále, nicméně pro urychlení celého procesu je možné zaslat žádost na VLRZ také elektronicky nebo faxem. VLRZ následně osloví svého zahraničního partnera se žádostí o zajištění pobytu pro žadatele a s ním cestující osoby. Žadatel je následně vyrozuměn o tom, zda bylo jeho žádosti vyhověno. Pokud ano, obdrží od VLRZ potvrzení s uvedením ceny, která bude hrazena v zahraničním rekreačním zařízení. Dále obdrží voucher (pokud je zahraničním partnerem zasílán) a základní informace na cestu (adresa a telefon do ubytovacího zařízení, popis příjezdu k zařízení).


_______________________________________________________________________________________________________

Veškeré informace Vám rádi podáme na našem  dispečinku zahraničních rekreací

_______________________________________________________________________________________________________

 
 
TUZEMSKÁ NABÍDKA
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky