Všeobecné smluvní podmínky VLRZ pro zahraniční rekreace a výměnné zahraniční rekreace - volareza-dovolena

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Všeobecné smluvní podmínky VLRZ pro zahraniční rekreace a výměnné zahraniční rekreace

AKTUALITY-INFORMACE
Vojenská lázeňská a rekreační zařízení
Magnitogorská 12, 101 00 Praha 10
IČ: 00000582
Organizace je zapsána u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10

čl. 1 Předmět všeobecných smluvních podmínek

1.1. Předmětem všeobecných smluvních podmínek pro zahraniční rekreace (dále jen „podmínky“) je úprava práv a povinností smluvních stran při prodeji ubytovacích, stravovacích, průvodcovských a dalších služeb v rámci zahraničních rekreací realizovaných k naplnění § 62 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, a publikovaných zejména na webových stránkách www.volareza.cz pro příslušný rok, event. organizované na základě individuálního požadavku zákazníka (dále jen "zahraniční rekreace").

čl. 2 Účastníci smluvního vztahu

2.1. Účastníky smluvního vztahu jsou:
2.1.1. VLRZ
2.1.2. fyzické osoby (dále jen „zákazník“).

2.2. Účastníkem smluvního vztahu se pro účely dětského tábora konaného v zahraničí (dále jen "dětský tábor) rozumí zákonný zástupce dítěte.

čl. 3 Vznik smluvního vztahu

3.1. Smluvní vztah mezi účastníky vzniká na základě zákazníkem (případně jeho pověřeným zástupcem) vyplněného, podepsaného a VLRZ potvrzeného tiskopisu "Přihláška - poukaz na zahraniční rekreaci" (dále jen "poukaz").

čl. 4 Práva a povinnosti účastníků smluvního vztahu

4.1. VLRZ je povinna:
• Zabezpečit služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě.
• Poskytnout informace o rozsahu sjednaných služeb.
• Nejpozději 7 dnů před zahájením zahraniční rekreace zaslat zákazníkovi podrobné a pro zákazníka důležité údaje (dále jen „pokyny na cestu“) s informacemi o příslušné zahraniční rekreaci. Je-li poukaz potvrzen v době kratší než 7 dnů před zahájením zahraniční rekreace je VLRZ povinna pokyny na cestu zákazníkovi předat již při potvrzení poukazu.
• Bez zbytečného odkladu řádně informovat zákazníka o případných změnách.
• Informovat zákazníka o totožnosti leteckého přepravce, jakmile je letecký přepravce znám a o případných změnách.

4.2. VLRZ je oprávněna:
• Vyžadovat součinnost při řádném zabezpečování služeb.
• Požadovat zaplacení ceny zahraniční rekreace.

4.3. VLRZ není povinna poskytnout plnění nad rámec předem sjednaných a zaplacených služeb.

4.4. Právům a povinnostem VLRZ odpovídají práva a povinnosti zákazníka, zejména:
• Právo na reklamaci vad zahraniční rekreace.
• Právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu (viz čl. 9, odst. 9.5. těchto podmínek).
• Právo na postoupení poukazu, ale to jen tehdy, pokud třetí osoba splňuje podmínky účasti na zahraniční rekreaci. Změna v osobě zákazníka je účinná doručí-li mu postupitel o tom včas oznámení spolu s prohlášením postupníka, že s podmínkami realizace zahraniční rekreace souhlasí a že podmínky účasti na ní splní. Oznámení musí být doručeno VLRZ alespoň 7 dnů před zahájením zahraniční rekreace; kratší lhůtu lze ujednat, je-li poukaz potvrzen v době kratší než 7 dnů před zahájením zahraniční rekreace. Postupitel a postupník (tj. původní a nový zákazník) společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny zahraniční rekreace a nákladů, které VLRZ vzniknou v souvislosti se změnou zákazníka.
• Povinnost řídit se pokyny delegáta, průvodce či tlumočníka VLRZ (dále jen „zástupce VLRZ“).
• Povinnost zaplatit cenu zahraniční rekreace.
• Povinnost zajistit doprovod u osob mladších 15 let (s výjimkou dětských táborů) a obdobně zajistit doprovod u osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje.
• Povinnost počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví či majetku, k poškozování nebo omezování dalších účastníků zahraniční rekreace (např. není povolena účast domácích zvířat na zahraničních rekreacích uskutečňovaných autobusovou dopravou).

4.5. Zákazník podpisem poukazu stvrzuje, že bere na vědomí náročnost zahraniční rekreace vzhledem ke svému aktuálnímu zdravotnímu stavu.

čl. 5 Cena

5.1. Cenou zahraniční rekreace se rozumí cena uvedená na poukazu potvrzená VLRZ. Případné slevy, vyhlášené VLRZ po datu podepsání poukazu oběma smluvními stranami nezakládají právo zákazníka na zlevněnou cenu.

5.2. VLRZ je oprávněna do 21. dne před realizací zahraniční rekreace jednostranným úkonem zvýšit její cenu v přpadě, že dojde ke zvýšení:
5.2.1. ceny za dopravu, včetně cen pohonných hmot, o částku, která odpovídá podílu, který připadne na jednoho zákazníka, když se celkové zvýšení ceny z tohoto důvodu dělí celkovým počtem zákazníků této rekreace, nebo
5.2.2. plateb spojených s dopravou, které jsou zahrnuty v ceně, o částku odpovídající zvýšené platbě na osobu, nebo
5.2.3. směnného kurzu Kč použitého pro stanovení ceny zahraniční rekreace v průměru o více než 10 % o částku odpovídající procentní výši změny kurzu z ceny služeb zaplacených v cizí měně.

5.3. Písemné oznámení o zvýšení ceny zašle VLRZ zakazníkovi nejpozději 21 dnů před zahájením zahraniční rekreace. Je li VLRZ nucena zvýšit cenu za jiných než výše uvedených podmínek, navrhne zákazníkovi změnu smluvního vztahu.

5.4. Zákazník je povinen při vzniku smluvního vztahu na výzvu VLRZ zaplatit zálohu ve výši 30 % celkové ceny objednaných služeb a doplatek do celkové ceny uhradit nejpozději do 30 dnů před realizací zájezdu. V případě vzniku smluvního vztahu v době kratší 30 dnů před realizací zahraniční rekreace, je zákazník povinen uhradit 100 % celkové ceny.

5.5. Úprava cen provedená dle bodu 5.2 se vztahuje na všechny zahraniční rekreace, které nebyly do doby vyhlášení změny realizovány.

čl. 6 Změny sjednaných služeb

6.1. Nutí-li vnější okolnosti VLRZ změnit podmínky zahraniční rekreace, navrhne zákazníkovi změnu smluvního vztahu. Má-li být v důsledku této změny změněna i cena zahraniční rekreace, uvede VLRZ v návrhu i výši nové ceny. Nesouhlasí-li zákazník se změnou smluvního vztahu, má právo od něho odstoupit; VLRZ může určit přiměřenou lhůtu, která však nesmí být kratší ne 5 dnů a musí skončit před zahájením zahraniční rekreace. Neodstoupí-li zákazník od_smluvního vztahu v určené lhůtě, platí, že se změnou souhlasí.

6.2. Pokud nastanou okolnosti, které VLRZ brání poskytnout služby podle sjednaných podmínek, je povinna provést odpovídající změny (viz čl. 6.1.), nebo zahraniční rekreaci zrušit. Takové změny je VLRZ povinna oznámit zákazníkovi bez zbytečného odkladu. Zruší-li VLRZ zahraniční rekreaci ve lhůtě kratší než 20 dnů před jejím zahájením, je VLRZ povinna uhradit zákazníkovi penále ve výši 10 % z ceny zahraniční rekreace. Právo zákazníka na náhradu škody tím není dotčeno. Této povinnosti se VLRZ zprostí, pokud ke zrušení zahraniční rekreace došlo v důsledku nedosažení plánovaného počtu účastníků nebo vzhledem k vyšší moci.

6.3. Při změnách v průběhu realizace zahraniční rekreace je VLRZ povinna zajistit náhradní plnění tak, aby byla zachována kvalita služeb, v případě neposkytnutých služeb pak vrátit jejich cenu. V případě snížení rozsahu či kvality služeb vzniká zákazníkovi nárok na úpravu ceny zahraniční rekreace či poskytnutí přiměřené slevy. V případě, že VLRZ zajistí jako náhradní plnění služby stejné nebo vyšší kvality (např. ubytování v jiném hotelu stejné nebo vyšší třídy), jsou další nároky zákazníka vůči VLRZ vyloučeny. VLRZ si vyhrazuje právo změny věcného i časového programu zahraniční rekreace z důvodu zásahu vyšší moci, z důvodu rozhodnutí státních orgánů nebo mimořádných okolností (nejistá bezpečnostní situace, stávky, dopravní problémy, neštěstí a další okolnosti, které VLRZ nemohla ovlivnit a ani předvídat) a nepřebírá odpovědnost za důsledky, plynoucí ze změny programu a ceny zahraniční rekreace.

6.4. Zákazník, který bez zavinění VLRZ nečerpá všechny služby, nemá právo na jejich úhradu. Za neposkytnuté služby nebo služby neposkytnuté v plném rozsahu a kvalitě, se nepovažuje neodebraná strava v místě pobytu, pokud ji zákazník neodebral z důvodů závislých na jeho vůli (zejména účastí na fakultativním výletu, který není v ceně zahraniční rekreace), jakož i náhrada stravy v místě pobytu formou jídelního balíčku.

6.5. VLRZ je oprávněna zrušit zahraniční rekreaci v případě, že nebude obsazena minimálním počtem účastníků, stanoveným pro konání zahraniční rekreace a uvedeným na poukaze a v potvrzení objednaných služeb. V tomto případě vzniká zákazníkovi nárok na vrácení zaplacené ceny zahraniční rekreace či složené zálohy. Informaci o zrušení zahraniční rekreace je VLRZ povinna zákazníkovi sdělit písemně nejpozději 20 dní před jejím zahájením.

čl. 7 Odstoupení od smluvního vztahu zákazníkem

7.1. Zákazník má právo kdykoli před začátkem zahraniční rekreace odstoupit od smluvního vztahu. Toto odstoupení musí být písemné. Smluvní vztah je zrušen a účast stornována ke dni, kdy je písemné odstoupení (storno) doručeno VLRZ.

7.2. Při odstoupení od smluvního vztahu je povinen zákazník zaplatit VLRZ odstupné (stornopoplatek) ve výši skutečně vzniklých nákladů, nejméně však:
7.2.1. 50 a více dní před zahájením zahraniční rekreace: 500 Kč / osoba,
7.2.2. 49 až 31 dní včetně před zahájením zahraniční rekreace: 30 % z ceny zájezdu,
7.2.3. 30 až 16 dní včetně před zahájením zahraniční rekreace: 50 % z ceny zájezdu,
7.2.4. 15 až 8 dní včetně před zahájením zahraniční rekreace: 75 % z ceny zájezdu,
7.2.5. 7 dní a méně před zahájením zahraniční rekreace: 100 % ceny zahraniční rekreace včetně ceny objednaných fakultativních služeb.
7.2.6. Pokud se zákazník nedostaví k odjezdu, nebo zmešká odjezd, nebo zruší cestu v den odjezdu, činí stornopoplatek 100 % ceny zahraniční rekreace, včetně ceny objednaných fakultativních služeb.

7.3. Stornopoplatek je účtován za každou osobu, která zrušila účast na zahraniční rekreace.

7.4. Skutečně vzniklými náklady se rozumí veškeré provozní náklady, které VLRZ vznikly v souvislosti se zrušením zahraniční rekreace zákazníkem, vč. náhrad smluvním partnerům.

7.5. VLRZ je oprávněna odečíst stornopoplatek ze složené zálohy či zaplacené ceny zahraniční rekreace.

7.6. Zákazníkovi nevzniká povinnost úhrady stornopoplatku: a) při zrušení zahraniční rekreace ze strany VLRZ, b) při zrušení účasti na zahraniční rekreaci zákazníkem z důvodu změny termínu jejího konání o více než 48 hodin, c) při zrušení účasti na zahraniční rekreaci zákazníkem z důvodu závažných změn (změny programu zahraniční rekreace, trasy poznávací zahraniční rekreace, místa ubytování při pobytové zahraniční rekreaci, způsobu přepravy, ceny zahraniční rekreace). Za závažnou změnu se nepovažuje změna ubytovacího objektu, pokud je náhradní objekt stejné nebo vyšší kategorie a_změna pořadí míst navštívených po trase poznávací zahraniční rekreace.

7.7. U zahraničních rekreací s leteckou dopravou jsou první a poslední den určeny především k zajištění dopravy, transferů a_ubytování a nejsou považovány za dny plnocenného rekreačního pobytu. V toto smyslu proto není možné reklamovat zkrácení pobytu.

7.8. Ustanovení o stornovacích podmínkách a stornopoplatcích se přiměřeně použijí i při zrušení zajištěných služeb z důvodu odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

čl. 8 Odstoupení od smluvního vztahu VLRZ

8.1. VLRZ je oprávněna před zahájením zahraniční rekreace odstoupit od smluvního vztahu a to v případě zrušení zahraniční rekreace nebo porušení povinností zákazníkem. Za to se považuje zejména nezaplacení ceny zahraniční rekreace dle bodu 5.4., v tomto případě je zákazník povinen zaplatit odstupné.

8.2. Pro výši odstupného a lhůty se přiměřeně použijí stornolhůty a stornopoplatky stanovené v čl. 7 těchto podmínek.

čl. 9 Reklamace

9.1. V případě, že VLRZ nesplnila řádně a_včas své povinnosti vyplývající ze smluvního vztahu má zákazník právo na reklamaci.

9.2. Reklamaci je nutno uplatnit u VLRZ bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od skončení zahraniční rekreace.

9.3. VLRZ je povinna odstranit nedostatky ihned na místě. Není-li to možné, je VLRZ povinna:
9.3.1. vrátit cenu neposkytnutých služeb bez zbytečného odkladu,
9.3.2. poskytnout slevu za předpokladu, že služby nebyly poskytnuty ve sjednané kvalitě či rozsahu.

9.4. VLRZ nenese odpovědnost za škodu v případě, že škoda vznikla zaviněním zákazníka.

9.5. V případě, že dojde mezi VLRZ a zákazníkem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smuvního vztahu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, www.adr.coi.cz.

čl. 10 Pojištění

10.1. Ceny zahraničních rekreací zajišťovaných VLRZ nezahrnují cestovní pojištění (není-li v ceníku uvedeno jinak).

10.2. Podrobná ustanovení o podmínkách cestovního pojištění, pokud je nabízeno, jsou k dispozici k nahlédnutí na prodejním místě zahraničních rekreací VLRZ (dispečinku zahraničních rekreací). Rozsah pojištění je uveden ve všeobecných informacích na www.volareza.cz.

10.3. VLRZ není oprávněna vstupovat do vztahu mezi zákazníkem a pojišťovnou, působí pouze jako prostředník pro sjednání pojistné smlouvy a smluvní vztah v oblasti pojištění vzniká přímo mezi pojišťovnou a zákazníkem.

10.4. V případě, že součástí ceny zahraniční rekreace není cestovní pojištění, VLRZ doporučuje zákazníkovi si pro sebe a s ním cestující osoby cestovní pojištění včetně pojištění léčebných výloh v zahraničí zajistit.

čl. 11 Cestovní doklady

11.1. Platný cestovní doklad si zabezpečuje každý zákazník samostatně.

11.2. Zákazník je povinen dodržet pasové, vízové a celní předpisy České republiky a země, do které cestuje. Veškeré náklady, které mohou porušením těchto předpisů vzniknout, nese zákazník.

čl. 12 Závěrečná ustanovení

12.1. Předáním poukazu zákazník stvrzuje, že je mu znám plný rozsah služeb a že všechny podmínky uznává a souhlasí s nimi a ručí za smluvní závazky všech dalších přihlášených osob jako za své vlastní.

12.2. Platnost i účinnost těchto podmínek je ode dne 1. května 2016.

12.3. Smluvní vztahy uzavřené před tímto datem se řídí Všeobecnými smluvními podmínkami VLRZ ze dne 1. ledna 2015.

12.4. Tyto podmínky se nevztahují na domácí rekreace pořádané v rámci hlavní činnosti a dětské tábory organizované v zařízeních VLRZ. Dále se nevztahují na individuální zahraniční pobyty zajišťované v rekreačních zařízeních zahraničních vojenských sociálních organizací - členů CLIMS (Styčný výbor mezinárodních vojenských sociálních organizací) a partnerů VLRZ.

 
 
TUZEMSKÁ NABÍDKA
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky