Obecné informace - volareza-dovolena

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Obecné informace

AKTUALITY-INFORMACE

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY
Nedílnou součástí Přihlášky - poukazu jsou „ Všeobecné smluvní podmínky
. Velice pečlivě je prostudujte. Jsou v nich podrobně uvedeny všechny důležité informace o podmínkách účasti na rekreaci (zájezdu) jehož pořadatelem je CK Volareza, včetně práv a povinností účastníků smluvního vztahu.

OSOBNÍ ÚDAJE
VLRZ je jako správce zapsána v registru zpracování osobních údajů, který vede Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Jednotlivé registrace VLRZ obsahují zejména následující náležitosti: místa zpracování osobních údajů, účel, kategorie subjektů údajů, kategorie osobních údajů, zdroje osobních údajů, příjemce nebo kategorie příjemců, předpokládané přenosy do jiných států a propojení na jiné správce nebo zpracovatele. Registr zpracování osobních údajů ÚOOÚ je veřejně přístupný na internetové stránce  www.uoou.cz, kde naleznete platné registrace VLRZ. S osobními údaji je v rámci činnosti VLRZ nakládáno v souladu s odpovídajícími ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Osobní údaje uvedené na cestovní smlouvě jsou používány v nezbytném rozsahu ke splnění práv a povinností vyplývajících z tohoto smluvního vztahu. Třetím osobám jsou za účelem zajištění ubytování, stravování, dopravy a výletů předávány osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a datum narození. K zajištění cestovního pojištění jsou příslušné pojišťovně předávány osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a rodné číslo.


VÝHRADA ZMĚNY PODMÍNEK
Nabídku uvedenou v našich propagačních materiálech připravujeme se značným předstihem. V době mezi jejich vydáním a realizací rekreace (zájezdu) proto mohou nastat nové okolnosti, které mají vliv na podmínky jejich realizace. VLRZ si proto vyhrazuje právo změnu údajů, a to zejména rozsah a obsah služeb a dále podmínky realizace a účasti na rekreaci (zájezdu.) Stejně tak se mohou v době realizace jednotlivých rekreací (zájezdů) lišit v propagačních materiálech uvedené orientační ceny fakultativních výletů, kurzy zahraničních měn, kontaktní telefonní čísla, odkazy na různé www stránky hotelů, organizací apod.

POKYNY NA CESTU
Nejpozději 7 dnů před realizací rekreace, jejíž pořadatelem je VLRZ, jsou námi zasílány pokyny na cestu s důležitými informacemi k vaší dovolené. Preferována je elektronická komunikace. Pokud vám tyto pokyny nebudou doručeny do 3 dnů před plánovaným odjezdem (odletem), kontaktujte prosím dispečink zahraničních rekreací VLRZ.


HLUK
Mějte na paměti, že jiná země - jiný mrav. Počítejte s tím, že lidé žijící v přímořských zemích jsou hlučnější než my a jsou zvyklí žít v noci. Tomu také odpovídají vyhlášky místních úřadů, které stanovují hranici nočního klidu. Zpravidla je tato doba odlišná od doby v České republice. Rušný noční život prázdninových letovisek může působit hluk. Ten však nesnižuje kvalitu vám poskytovaných služeb a nemůže být předmětem vaší případné stížnosti. Přizpůsobte se místní tradici a odpočiňte si během odpolední siesty. Teplé večery si pak vychutnejte posezením v taverně nebo procházkou po místní plážové promenádě. O zábavu hostů se v mnoha ubytovacích zařízeních v průběhu pobytu starají hoteloví animátoři. V průběhu dne organizují různá sportovní utkání a soutěže, večer pak divadelní představení, disco atd. Některé animační programy probíhající na pláži a v areálu hotelu do pozdních nočních hodin mohou být doprovázeny hlasitou hudbou. Cestovní ruch se neustále rozvíjí, což může mít za následek stavební činnost. Může se stát, že místní úřady vydají stavební povolení a stavba začne bez ohledu na to, že právě probíhá turistická sezóna. Všechny tyto skutečnosti nemůžeme ovlivnit, nezakládá to proto nárok na slevu z prodejní ceny a nemůže být předmětem případné reklamace.

HMYZ
Přímořské země jsou charakteristické i výskytem drobného hmyzu, čemuž nelze vždy přes intenzivní snahy hoteliérů a místních úřadů zamezit. Někdy se mohou vyskytnout komáři. Je vhodné se na cestu vybavit repelenty a elektrickými přístroji s výměnnými tabletami (lahvičkami) proti létajícímu hmyzu. Tyto přístroje lze samozřejmě zakoupit i na místě.

TEPLÁ VODA
V některých zemích je teplá voda zajišťována solárním ohřevem, který nezaručuje vždy její plynulou dodávku.

SPROPITNÉ
Ve většině zemí je zvykem dávat spropitné. V hotelích a restauracích ho očekává obsluhující číšník, nosiči zavazadel nebo např. pokojské. Na výletech řidiči autobusu a místní průvodci. 

FAKULTATIVNÍ VÝLETY
V rámci vašeho zahraničního pobytu se můžete zúčastnit nabízených fakultativních výletů, které jsou pořádány našimi zahraničními partnery. Při účasti na fakultativních výletech je třeba počítat se souběhem stravování, za které, pokud je nečerpáte, se částka nevrací. Časový rozvrh a náplň fakultativních výletů je zcela v režii zahraničních partnerů, kteří mohou aktuálně nabídku, obsah i ceny výletů upravovat. Není v naší kompetenci ovlivnit průběh těchto výletů. Úhrada ceny za fakultativní výlety se provádí v místě dovolené u zástupce partnerské organizace v místní měně. Prosíme, abyste nesrovnávali nesrovnatelné. Nabídka, rozsah a cena fakultativních výletů může být rozšířena, případně i během sezóny měněna.

LÉKY A OČKOVÁNÍ
Vezměte si s sebou léky, které běžně užíváte. Zároveň doporučujeme léky proti střevním potížím: Endiaron, Endiform, Reasec, Imodium. Použití těchto léků konzultujte s vaším lékařem nebo lékárníkem. Vzhledem k odlišným klimatickým a hygienickým podmínkám v některých exotických zemích doporučujeme eventuální doplňková očkování konzultovat s ošetřujícím lékařem (vakcinačním střediskem).

ZDRAVOTNICKÁ PÉČE
Budete-li mít v zahraničí zdravotní nesnáze, kontaktujte operátory asistenční služby pojišťovny, u které máte zajištěno cestovní pojištění. Pokud cestujete do zemí EU, doporučujeme vám vzít s sebou evropský průkaz zdravotního pojištění vaší zdravotní pojišťovny. Jako pojištěnec zdravotní pojišťovny ČR máte nárok na nezbytnou lékařskou péči ve státních zdravotnických zařízeních. Výhody cestovního komerčního pojištění a pojištění na účet zdravotní pojišťovny lze kombinovat.

OBECENÉ INFORMACE K LETECKÉ DOPRAVĚ

ZAVAZADLA
Váhový limit na zavazadla ukládaná do zavazadlového prostoru letadla je zpravidla
15 nebo 20 kg na osobu, s výjimkou dětí do 2 let, které nemají nárok na místo v letadle a vlastní zavazadlo. Informace o váhových limitech zavazadel jsou vždy uvedeny v pokynech na cestu. Zavazadla ukládaná do zavazadlového prostoru letadla označte visačkami s vaším příjmením, jménem a cílovým místem, případně kontaktním telefonním číslem. Neukládejte do nich cenné a snadno rozbitné věci, monočlánky (baterie) a uložte do nich nůžky, nože a jiné ostré předměty, které si s sebou nesmíte brát na palubu letadla. Pro příruční zavazadlo jsou stanoveny maximální rozměry, které se mohou u jednotlivých leteckých společností lišit. Zpravidla činí 56 cm x 45 cm x 25 cm a maximální hmotnost 5 kg. Podle platných mezinárodních předpisů nesmí být v příručním zavazadle uloženy hračky napodobující zbraně a předměty, které by jako zbraně mohly být použity (nůžky, nože, ostré předměty). Dále nesmí být v příručním zavazadle uloženy tekutiny a gely. Výjimkou jsou balení do 100 ml o celkovém objemu max. 1 litr (musí být uložena v průhledném uzavíratelném sáčku) a tekutiny a gely zakoupené na letišti ve vyhrazeném bezpečnostním prostoru zabalené personálem obchodu do speciálního bezpečnostního sáčku. Podrobné a aktuální informace o bezpečnostních pravidlech naleznete na www.prg.aero.

POŠKOZENÍ NEBO ZTRÁTA ZAVAZADLA
Pokud při příletu na cílové letiště zjistíte, že je vaše zavazadlo, které bylo uloženo v zavazadlovém prostoru letadla, poškozeno, nebo se dokonce ztratilo, ihned na místě v reklamační kanceláři (ještě v tranzitním prostoru letiště) sepište reklamační protokol, který budete potřebovat pro uplatnění nároku na odškodnění nebo dohledání ztraceného zavazadla. Tyto nároky se uplatňují u letecké společnosti.

LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA PRAHA (viz www.prg.aero)

TERMINÁL 1 (T1) a TERMINÁL 2 (T2)

ODLETY DO ZEMÍ SCHENGENSKÉHO PROSTORU

V případě odletu do některé ze zemí schengenského prostoru se uskuteční odbavení zavazadel v prvním patře Terminálu 2 na přepážce příslušné letecké společnosti (Check-in). Potvrzení o odbavení zavazadla si pečlivě uschovejte pro případnou reklamaci v případě jeho poškození či ztráty. Zde také obdržíte palubní vstupenky s označením vašich míst v letadle, číslem východu, odkud budete nastupovat do letadla (Gate), a časem nástupu do letadla (zpravidla 30 minut před odletem). Poté projdete kontrolou osobních dokladů a bezpečnostní kontrolou. Za nimi se již nachází tranzitní část, ve které si najdete východ označený na palubní vstupence a zde vyčkáte do doby nástupu do letadla. Doporučujeme ve vlastním zájmu sledovat informační obrazovky s přehledy jednotlivých letů, kde se dozvíte o případné změně východu pro nástup do letadla nebo o zpoždění letu.

ODLETY DO ZEMÍ MIMO SCHENGENSKÝ PROSTOR
V případě odletu do zemí mimo schengenský prostor (např. také Bulharsko nebo Velká Británie) se uskuteční odbavení zavazadel v Terminálu 1 na přepážce příslušné letecké společnosti (Check-in). Potvrzení o odbavení zavazadla si pečlivě uschovejte pro případnou reklamaci v případě jeho poškození či ztráty. Zde také obdržíte palubní vstupenky s označením vašich míst v letadle, číslem východu, odkud budete nastupovat do letadla (Gate), a časem nástupu do letadla (zpravidla 30 minut před odletem). Poté projdete pasovou kontrolou, za kterou se již nachází tranzitní část. V té si najdete východ označený na palubní vstupence, před kterým proběhne bezpečnostní kontrola. Zde pak vyčkáte do doby nástupu do letadla. Doporučujeme ve vlastním zájmu sledovat informační obrazovky s přehledy jednotlivých letů, kde se dozvíte o případné změně východu pro nástup do letadla nebo o zpoždění letu.

PARKOVÁNÍ NA LETIŠTI
Pro parkování vozidla přímo na letišti po dobu vaší dovolené si můžete vybrat z několika možností. Jsou zde hlídaná i nehlídaná parkoviště, krytá i venkovní. Zpracovali jsme pro vás přehled těchto parkovišť. Je samozřejmě pouze na vás, které z parkovišť si zvolíte a bude pro vás nejvhodnější. Aktuální a podrobné informace nejen o parkování naleznete na internetových stránkách Letiště Praha na www.prg.aero, nebo Vám doporučujeme využít některé z dalších hlídaných parkovišť, např. Parkování u Letiště Praha - GO Parking s.r.o. Podrobné informace o této možnosti naleznete na www.goparking.cz.

PARKING C
Tento parkovací dům se nachází naproti Terminálu 1. S Terminálem 2 je spojeno nadzemním krytým chodníkem (cca 5 minut chůze). Ve druhém podlaží se nachází hlídaná část monitorovaná kamerovým systémem s kapacitou 104 míst. Přítomen je non-stop také pracovník parkoviště. Toto podlaží je uzavřeno automatickými parkovacími závorami. Parkování v ostatních podlažích tohoto parkoviště je placené a nehlídané. Parkovné uhradíte po vašem návratu z dovolené. Samoobslužné automaty pro placení parkovného jsou k dispozici v příletových halách Terminálu 1 a Terminálu 2, v Parkingu C a u výjezdu z tohoto parkoviště. Parkovné můžete uhradit také prostřednictvím platební karty. Parkování vozidel na LPG pohon je možné pouze na střeše budovy.

PARKING D
Toto několikapatrové parkoviště s kapacitou 800 míst je vzdálené cca 10 minut pěšky nebo 1 zastávku MHD od Terminálu 1. Parkování na Parkingu D je možné pouze na základě předem objednaného  parkovacího lístku (informace na www.prg.aero). Pokud se rozhodnete využít toto parkoviště a bude vám zaslán objednaný parkovací lístek, doporučujeme po příjezdu na letiště nejprve využít krátkodobých parkovišť, která slouží k rychlému vyložení a naložení zavazadel do 15 minut zdarma. Zde vyložte rodinu se zavazadly a sami přejeďte do Parkingu D. Spolu s parkovacím lístkem zde můžete obdržet i jízdenku na autobus MHD. Po zaparkování pak můžete využít MHD a ze zastávky U Hangáru přejet k odbavení do zastávky Terminál 1 nebo 2. Parkování uhradíte po vašem návratu z dovolené. Vjezd do Parkingu D je limitován výškou vozidla 2,2 m. Pro vozidla na LPG pohon jsou vyčleněna místa na střeše budovy.

VLASTNÍ DOPRAVA
Bližší informace o průjezdnosti a sjízdnosti silnic a dálnic, placených úseků silnic a nejvyšších povolených rychlostí v dané zemi, které budete zaručeně potřebovat, naleznete například na internetových stránkách Ústředního automotoklubu www.uamk.cz.

CESTOVNÍ DOKLADY
Ve většině zemí je vyžadováno, aby platnost cestovních pasů byla nejméně dalších 6 měsíců od data ukončení pobytu. Překontrolujte proto pečlivě tento údaj. Doporučujeme vám, abyste si pořídili kopii té strany cestovního pasu, kde jsou vaše osobní údaje a v místě dovolené ji uložili mimo vaše doklady. V případě ztráty cestovního pasu v zahraničí vám tato kopie pomůže urychlit vydání náhradního dokladu. K cestování do zemí Evropské Unie je možné použít i občanských průkazů typu identifikační karty se strojově čitelnými údaji. Pokud se chystáte na fakultativní výlet do země mimo Evropskou unii, je třeba mít u sebe cestovní pas. Za úplnost a platnost cestovních dokladů zodpovídá vždy cestující.

V souladu s ustanovením § 5 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, jsou českými cestovními doklady použitelnými pro cestování do zahraničí: a) cestovní pas, b) diplomatický pas, c) služební pas, d) cestovní průkaz, e) jiný cestovní doklad na základě mezinárodní smlouvy.

Cestovní pas: S uvedeným platným cestovním dokladem mohou občané ČR cestovat do všech států světa. Cestovní pas, vydaný občanovi ČR po 1. 9. 2006, je vybaven strojově čitelnou zónou a nosičem dat obsahujícím biometrické zobrazení obličeje. Cestovní pas, o výdej kterého požádal občan ČR po 1. 4. 2009, je vybaven strojově čitelnou zónou a nosičem dat obsahujícím biometrické zobrazení obličeje a biometrické údaje o otiscích prstů.

Upozorňujeme na tvz. "neslučitelnost víz" do některých zemí. Například při cestě do Spojených arabských emirátů je nežádoucí izraelské razítko v cestovním pase.

Cestovní průkaz: V případě ztráty cestovního dokladu v zahraničí se mohou občané ČR obrátit na nejbližší zastupitelský úřad ČR s žádostí o výdej cestovního průkazu. Cestovní průkaz slouží občanům České republiky jako cestovní doklad pro potřeby návratu do vlasti. Má platnost max. 6 měsíců.

Náhradní cestovní doklad EU (Emergency Travel Document - ETD): V případě, že v zemi, v níž se občan ČR nachází, nesídlí zastupitelský úřad ČR, může se obrátit na zastupitelský úřad některého z členských států EU, který v dotyčné zemi sídlí, a požádat o vydání náhradního cestovního dokladu EU. Ten může být vydán pro jedinou cestu do ČR či státu, v němž má občan ČR trvalé bydliště, nebo ve výjimečných případech do jiného místa určení.

Občanský průkaz: V případě cesty do zemí Evropské unie a dále Islandu, Norska, Lichtenštejnska a Švýcarska lze jako cestovní doklad použít platný občanský průkaz. Od 21. června 2013 mohou občané ČR cestovat na občanský průkaz též do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Kosovské republiky, Makedonie a Srbska. Občanský průkaz je však chápán jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele, nikoli pro děti v něm zapsané.

Cestování dětí: Děti, občané ČR, mohou do ciziny cestovat pouze na vlastní platný cestovní doklad (pas nebo občanský průkaz). Od 1. ledna 2012 lze požádat o vystavení občanského průkazu i pro děti mladší 15 let.

V případě, že nezletilé dítě cestuje v doprovodu jiné osoby, než je rodič nebo zákonný zástupce (například cestuje s prarodiči), doporučujeme ověřit u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda mimo platného cestovního dokladu nebude vyžadován také písemný souhlas rodičů (zákonného zástupce) s cestou dítěte do zahraničí.

Dětský občanský průkaz - v rámci států EU může nahradit cestovní pas, obsahuje strojově čitelné údaje, vydává se od 1.1.2012, stojí 50 Kč, vydání trvá 30 dní, platnost 5 let (se změnou vzhledu dítěte se musí měnit častěji).


Tzv. "Rychlopas" (cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji): vydává se do 15 dní za 1.000 Kč pro osoby mladší 15 let, jinak za 1.500 Kč, platnost pouze 6 měsíců. Upozorňujeme, že možnosti použití tohoto pasu jsou  omezené a ke vstupu do některých zemí ho nelze použít (např. USA, Thajsko, atd.).

HOTELY
Oficiální kategorizace ubytovacích zařízení je v různých zemích různá a odpovídá místním zvyklostem. Od hodnocení pořadatele zájezdu se může lišit. Výměna ručníků nemusí být prováděna každý den, záleží na systému zavedeném v daném hotelu. Někde bývají v pokojích instrukce  pro klienty, jak postupovat, pokud chcete provést výměnu ručníků. V některých zemích jsou ručníky určené ke praní odebrány z pokojů v dopoledních hodinách a vráceny vyprané až odpoledne. Připomínáme,  že není dovoleno vynášet hotelové ručníky z pokojů. Pokud je v katalogu uvedeno, že na pokoji je minibar, jedná se o malou ledničku vybavenou nápoji, jejichž úhrada se provádí na recepci. Není dovoleno do minibaru dávat vlastní nápoje. Pokud se hovoří o chladničce, jedná se o malou, zpravidla absorpční chladničku, určenou převážně pro chlazení balených nápojů. Stále mějte na paměti, že jiná země - jiný mrav. Toto platí také například pro technická opatření používaná v Řecku, kde mají proti České republice odlišný kanalizační systém a použitý toaletní papír se vhazuje do k tomu určených odpadkových košů. Tento způsob však nelze považovat za porušování hygienických pravidel. Obdobných příkladů bychom našli v každé zemi celou řadu. Věnujte proto pozornost při výběru vašeho zájezdu i takovýmto informacím. Obstaráním si kvalitního tištěného průvodce, či zjištěním informací o vybrané lokalitě na internetových stránkách, předejdete nepříjemným překvapením a budete na odlišnosti dané země předem připraveni.

JEDNOLŮŽKOVÉ POKOJE
Při ubytování v jednolůžkovém pokoji se může stát, že jeho poloha a vybavení nejsou srovnatelné s dvoulůžkovými pokoji, bez ohledu na to, že za jednolůžkový pokoj platíte příplatek. Jednolůžkové pokoje nemusí být vybaveny např. balkonem atd.

DVOULŮŽKOVÉ POKOJE
Pokud budete ubytováni ve dvoulůžkovém pokoji, jedná se zpravidla o pokoj se dvěma oddělenými lůžky nebo s jedním velkým lůžkem pro dvě osoby.

TŘÍLŮŽKOVÉ POKOJE
Pokud se někde vyskytují třílůžkové pokoje, bývají většinou rozměrově větší než standardní dvoulůžkové pokoje, ale pak i cena za třetí lůžko je zpravidla vyšší než za přistýlku. Třílůžkový pokoj může být vybaven jedním velkým lůžkem pro dvě osoby a jedním samostatným lůžkem nebo třemi oddělenými lůžky.

PŘISTÝLKY
Přistýlka může být normální lůžko, ale i gauč nebo skládací lůžko. Je nutno počítat s tím, že pokoj s přistýlkou bude méně prostorný.

DÉLKA POBYTU
Délka pobytu znamená pobyt včetně prvního a posledního dne, které jsou určeny především k zajištění dopravy, transferu a ubytování. Tyto dva dny nejsou považovány za dny plnocenného pobytu. Pro určení ceny zájezdu je rozhodující počet nocí strávených ve vašem ubytovacím zařízení. Upozorňujeme, že v závěrečný den pobytu budete požádáni o vyklizení pokoje v dopoledních hodinách (zpravidla do 10 hodin), bez ohledu na čas odletu (odjezdu). Rovněž tak zahájení ubytování je možné až od určité doby, zpravidla od 14 hodin.

KLIMATIZACE
Pokud jsou pokoje vybaveny klimatizací, obvykle je její funkčnost vázána na přítomnost ubytovaného na pokoji. Zpravidla se klimatizuje jen v měsících červenci a srpnu. V ostatních obdobích spuštění klimatizace závisí na rozhodnutí správy hotelu. Klimatizace může být konstrukčně řešena jako centrální zpravidla s možností individuální regulace teploty (intenzity chlazení) na pokoji, nebo jako samostatná klimatizační jednotka pro pokoj rovněž s možností individuální regulace teploty. Někdy může mít klimatizace hlučnější chod. V některých zemích bývá v určitých hodinách během dne klimatizace správou hotelu vypínána, nebo ponechána jen funkce ventilace bez chlazení. Upozorňujeme, že centrální klimatizace nemusí i přes možnost individuálního ovládání splňovat zcela představy o řízení požadované teploty na pokoji.


TREZORY
Pokud existuje v hotelu, kde jste ubytováni, služba pronájmu bezpečnostní schránky (trezoru), nelitujte peněz a službu využijte. Do schránky uložte kromě cestovních dokladů i zpáteční letenku, peněžní hotovost a ostatní cennosti, které během dne nebudete potřebovat. Další cenné věci, které si ponecháte na pokojích, doporučujeme uzamknout do vašich zavazadel nebo do skříně a nenechávat volně položené. V každém případě není vhodné nechávat při odchodu z vašeho pokoje otevřená okna či balkónové dveře.


STRAVOVÁNÍ
U popisu příslušného ubytovacího objektu naleznete i informaci o rozsahu a systému stravování. Pokud se hovoří o polopenzi, jedná se o snídani a večeři. V ceně oběda nebo večeře nejsou zahrnuty nápoje (s výjimkou výměnných zahraničních rekreací VLRZ).  Upozorňujeme, že stravovací návyky jsou v jednotlivých zemích různé a často se liší od našich. Jedná se například o časy podávání večeří. Stravování v jednotlivých zemích nemůžeme porovnávat s českou kuchyní nebo mezi sebou navzájem. Množství stravy v rámci polopenze se v jednotlivých zemích může výrazně lišit. Pokud je stravování uskutečňováno formou bufetu, bývá množství stravy dostatečné, ale složení stravy se obyčejně nemění. Pokud je strava servírována, vyberete si z několika menu, zpravidla den předem. Hygienické předpisy jsou v řadě zemí tolerantnější než u nás. Upozorňujeme, že všude na světě platí zákaz vynášení jídla z hotelové restaurace. Obdobně není dovoleno vnášení nápojů zakoupených mimo hotel do objektu. 

STOLOVÁNÍ
V hotelích středního a vyššího standardu se zpravidla vyžaduje vhodné oblečení během stravování, především u večeře. U mužů se předpokládají dlouhé kalhoty, u žen sukně nebo kalhoty. Je zakázáno vstupovat do restaurací v plavkách.

TELEFONOVÁNÍ
Dnes již prakticky ve všech zemích fungují mobilní telefony bez problému. Mezinárodní předvolba do České republiky je
+420.


 
 
TUZEMSKÁ NABÍDKA
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky